องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 
 
 
สภาพทางสังคม
 

               การศึกษา  ( สำรวจ   ณ    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2552  )

 
                    ในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2  จำนวน  2  โรงเรียน    คือ โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น และโรงเรียนบ้านหนองกก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ  โดยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  2  ศูนย์  คือ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น  และ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก    รวมทั้งมีศูนย์การเรียนชุมชนภายในตำบล               ท่าจะหลุง   จำนวน  2  แห่ง
 
                    1. สถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
 
                                  - โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น

                                  - โรงเรียนบ้านหนองกก

 

                    2. โครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ

 

                                               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น    (อนุบาล 3 ขวบ)

                                               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก (อนุบาล 3 ขวบ)

 
                    3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าจะหลุง  
 
                                ศูนย์การเรียนชุมชนภายในตำบลท่าจะหลุง  มีจำนวน  2  แห่ง  ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนท่าจะหลุง ทำการเรียนการสอน ภายในหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   และศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองกกทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองกก(เก่า)  มีครูประจำศูนย์ฯ   จำนวน   2   คน 
 
 
               การศาสนา
 
                    ประชาชนในตำบลท่าจะหลุง  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถานมีทั้งหมด   6   แห่ง แบ่งเป็นวัด   4   แห่ง  และสำนักสงฆ์  2  แห่ง   รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
            วัด   4  แห่ง  คือ

             
               1.  วัดขี้ตุ่น                             ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่ 2   บ้านขี้ตุ่น
               2.  วัดสำโรง                          ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่  5  บ้านสำโรง
               3.  วัดใหม่หนองกก                ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่  8  บ้านหนองกก
               4.  วัดหนองกก (เก่า)              ตั้งอยู่ที่    หมู่ที่ 9   บ้านหัวดอน

 
               สำนักสงฆ์   2  แห่ง  คือ


              1.  สำนักสงฆ์บ้านงิ้ว                          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6   บ้านงิ้ว
              2.  สำนักสงฆ์วิสุทธิดำรงธรรม           ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  7   บ้านใหม่นานิยม

 
               การสาธารณสุข
 
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    มีสถานีอนามัยประจำตำบล 1  แห่ง คือ สถานีอนามัยขี้ตุ่น  ตั้งอยู่ที่  บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่ 4      โดยมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น   8   คน