องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
 
        เส้นทางคมนาคม
 

               ตำบลท่าจะหลุง  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ

 
                   - ถนนสายหลัก    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   224     ซึ่งเชื่อมการคมนาคมระหว่าง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   และอำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยผ่านตำบลหัวทะเล ,ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมือง ,ตำบลด่านเกวียน ,ตำบลท่าอ่าง  และตำบลกระโทก  อำเภอโชคชัย  
 
                   - ถนนเข้าตำบลท่าจะหลุง  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   224  เลี้ยวซ้ายทางแยกตรงข้าม           ปั๊ม ปตท.  สาขาด่านเกวียน  ตรงมาตามถนนด่านเกวียน-โคกวังวน   ก็ถึงตำบลท่าจะหลุง
 

                       ถนนที่ อบต. ได้ดำเนินการก่อสร้างและได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น ตั้งแต่ปี 2540 - 2551ดังนี้
                             (1)    ถนน คสล.                   จำนวน     32         สาย         สภาพใช้งานได้ดี  แต่บางส่วนชำรุด
                             (2)    ถนนลาดยาง                จำนวน       1         สาย         สภาพใช้งานได้ดี  แต่บางส่วนชำรุด
                             (3)    ถนนหินคลุก                จำนวน     15         สาย         สภาพใช้งานได้ดี  แต่บางส่วนชำรุด
                             (4)    ถนนลูกรัง                   จำนวน     28          สาย         สภาพใช้งานได้ดี  แต่บางส่วนชำรุด
                             (5)    ถนนดิน                      จำนวน       9          สาย          สภาพใช้งานได้ดี  แต่บางส่วนชำรุด

 
 
        ระบบสาธารณูปโภค
 
                   1.  การโทรคมนาคม
                        ตู้โทรศัพท์               จำนวน     14       ตู้              ปัจจุบันใช้ได้บางส่วน
 
                   2.  การไฟฟ้า
                        เขตตำบลท่าจะหลุง เป็นชุมชนชนบท ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             ยังไม่ทั่วถึงทั้งตำบล  เนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านขยายออกนอกหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นบริเวณที่ยังไม่มีการขยายเขตการบริการกระแสไฟฟ้า   แต่ก็มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวย ความสะดวก  คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  และมีประชาชนจำนวน  8  ครัวเรือนใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
                   3.  ระบบประปา

                        ประชาชนในตำบลท่าจะหลุง  มีระบบประปา   จำนวน   4   แห่ง  คือ   ประปาบ้านขี้ตุ่น ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน  คือ หมู่ 1,2,4,5,6  ประปาบ้านใหม่นานิยม, ประปาบ้านหนองกก และประปาบ้านหัวดอน   ซึ่งน้ำประปาบางหมู่บ้านยังไม่สะอาดและไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร  เนื่องจากราษฎรมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

 
        แหล่งน้ำในเขตตำบลท่าจะหลุง
 
 
 
        แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่