วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับศูนย์แยกกันตัวในชุมชน ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้สำหรับโครงการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation และ Home Isolation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง