วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
จ้างออกแบบงานทาง จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุ อุปกรณ์การฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ(งวดที่ 1 ราคาไม่เกินตัวละ 3 บาท) หมู่ 1-10 ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง