องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ประวัติและความเป็นมา
 
 
 

                    ตำบลท่าจะหลุง  คำว่า   “จะหลุง”   เป็นคำในภาษาโคราชเพี้ยนมาจาก  คำว่า “ถลุง”  เดิมบริเวณ  บ้านขี้ตุ่นเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย หินปูน ที่ชาวบ้านใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปูนแดง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพถลุงหินปูน  และนำมาลงเรือที่ท่าน้ำริมแม่น้ำมูล   จึงเรียกติดปากว่า  “ ท่าถลุง ”  ต่อมาเพี้ยนมาเป็น            “ท่าจะหลุง”  และได้นำมาตั้งเป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน