องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
 
นายราเชนทร์ ประกอบกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายสถาพร  สินเธาว์
นางสาวิตรี วรคง
นางสาวเจนจิรา เย็นแพง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวปรางค์วไล  ศรีทอง
จ.ส.อ.บุญส่ง  สุดใจ
       นางสาวเกศิณี   ขุดโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
 นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
นางสาวเบญจมาศ เนื่องกระโทก นายสิรวิชญ์  ศุภเมธานนท์  นายสมเกียรติ  พูนประโคน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  พนักงานขับรถยนต์
 
 
นางสาวประยูน  หนดกระโทก
นายมานะ  บุญกระโทก
นายสมเกียรติ  สังเกตุ
คนสวน
ภารโรง
คนงานทั่วไป