วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่าจะหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างถนนหินคลุก สายคันคลองนาลุง หมู่ที่ 1 จากที่ดินนายสวงค์ แนบกระโทก ถึงที่ดินนายฐิติ นิวัฒน์เจริญจิต) ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 จากที่ดินนางจตุพร สายสุวรรณ์ ถึงที่ดินนายวิโรจน์ เนื่องกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างฐานรากพร้อมตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง