วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) เป็นเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกก จำนวน ๒๑๕ คน, โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) จำนวน ๑๙๔ คน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๓ วัน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน ๑๗,๑๗๘ ถุง และนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง จำนวน ๔๐๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จำนวน ๕๖ คน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๓ วัน เป็นนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน ๒,๓๕๒ ถุง และนมยู เอช ที ชนิดกล่อง จำนวน ๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต (จากบ้านนายหลง มิตรกระโทก ถึงที่ดินนายวสันต์ หนดกระโทก) หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคขัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลตาปู่ ถึงบ้านนางประกอบเกียรติ สงนางรอง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลท่าจะหลุง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการแก้ไชและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง