วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำผ้าคลุม ปูโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการได้แก่ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.เก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อ ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 3 ตัว 2.เก้าอี้ทำงาน ชนิดไม่มีล้อ จำนวน 1 ตัว และ 3.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 1 ตัว โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 1.80 เมตร กว้าง 0.75 เมตร จำนวน 4 ตัว 3. เก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีล้อ จำนวน 7 ตัว และ 4. เก้าอี้จัดเลี้ยง ชนิดหุ้มหนังเทียม จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 1.80 เมตร กว้าง 0.45 เมตร จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้จัดเลี้ยง ชนิดหุ้มหนังเทียม จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง