วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
จ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งธ ๔๗๘๖ นม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๔-๐๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๖๐ เมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) เป็นตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ สายบ้าน กอก-บ้านด่านเกวียน (ช่วงบ้านสำโรง ถึงบ้านหัวดอน) ติดตั้งชุดเสาไฟโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยโคมไฟแอลอีดี กล่องควบคุมแบตเตอรี่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เสาไฟถนน และฐานราก พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ขนาด/ปริมาณ โดยขุดดินวางท่อพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3? ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,440.00 เมตร พร้อมกลบดินและต่อเชื่อมท่อเมนเดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวนละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหารอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง