วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าทำเลสาธารณะด้านทิศใต้ จากที่ดินนายพะยอม ถอยกระโทก ถึงที่ดินนายบัว แย้มจะบก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายรอบป่าทำเลสาธารณะด้านทิศเหนือ จากที่ดินนายประเสริฐ อยู่ยืน ถึงที่ดินนางรุ่งรวี เลิศวณิชพิศาล ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายคันคลองนาลุง จากที่ดินนายสุรสิทธิ โรจน์กนก ถึงที่ดินนายฐิติพงษ์ ดอดกระโทก ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ จากที่ดินนางสายันต์ หอมพรหม ถึงคันคลองนาลุง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากที่ดินนายพุฒ นอกกระโทก ถึงที่ดินนางสมพรรณ ด่านกระโทก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง