องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำหุบใหญ่ หมู่ 6


ด้วยอำเภอโชคชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบล ท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำหุบใหญ่  หมู่ 6  บ้านงิ้ว ภายใต้โครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีฝายชะลอน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยได้  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ป่าชุมชนหุบใหญ่เมืองลับแล บ้านงิ้ว หมู่ 6 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน