องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) 2564
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ไอซีทีตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
คลังความรู้ (KM)
ข่าวกองช่าง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
การเปิดเผยราคากลาง
สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนทั่วไป
อำนาจและหน้าที่
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าจะหลุง
แผนพัฒนาการศึกษา
แผน ปปช.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ
ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       ตามที่กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  ประจำปีงบป...
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแ...
  โครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศ...
  กิจกรรมเด็กรดนำ้พระพุทธและครู เนื่องในเทศกาลสงกราน...
  วัฒนธรรมองค์กรการรณรงค์ต่อต้านการทุตจริต
  กิจกรรมเวียนเทียน 2564
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรร...
  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ...
  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2553