องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนการเกษตร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ไอซีทีตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
คลังความรู้ (KM)
ข่าวกองช่าง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
การเปิดเผยราคากลาง
สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนทั่วไป
อำนาจและหน้าที่
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าจะหลุง
แผนพัฒนาการศึกษา
แผน ปปช.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
       ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่เด็กเล็ก จำนวน 79 คน  
เมื่อวันที่  ...
 
  กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
  ภาพกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
  กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 2562
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 62
  การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
  โครงการก่อสร้างฝายชะลอนำ้หุบใหญ่ หมู่ 6 ประจำปีงบป...
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2561
  การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง
  กิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่สาธารณประโยชน์ป่าหุบใหญ่
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ....
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง