องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนการเกษตร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ไอซีทีตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
คลังความรู้ (KM)
ข่าวกองช่าง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
การเปิดเผยราคากลาง
สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนทั่วไป
อำนาจและหน้าที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าจะหลุง
แผนพัฒนาการศึกษา
แผน ปปช.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ภาพกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการ
รวมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบร...
 
  ภาพกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
  กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 2562
  โครงการก่อสร้างฝายชะลอนำ้หุบใหญ่ หมู่ 6 ประจำปีงบป...
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2561
  การออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง
  กิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่สาธารณประโยชน์ป่าหุบใหญ่
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ....
  กิจกรรมการปลูกหญ้าแฟกที่สาธารณประโยชน์ป่าหุบใหญ๋
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 25...
  กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง