องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ไอซีทีตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
คลังความรู้ (KM)
ข่าวกองช่าง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
การเปิดเผยราคากลาง
สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนทั่วไป
อำนาจและหน้าที่
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าจะหลุง
แผนพัฒนาการศึกษา
แผน ปปช.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยว
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  22 ...
 
  โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเ...
  กิจกรรมลอยกระทง ศพด.อบต.ท่าจะหลุง ปี 2562
  กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำหุบใหญ่ หมู่ 6
  กิจกรรมอบรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง...
  กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้เฉลิมพระเกียรติ ฯ
  กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
  ภาพกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง
  กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปี 2562
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค. 62
  การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง