องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) 2564
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่
ศูนย์ไอซีทีตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง
คลังความรู้ (KM)
ข่าวกองช่าง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
การเปิดเผยราคากลาง
สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียนทั่วไป
อำนาจและหน้าที่
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ท่าจะหลุง
แผนพัฒนาการศึกษา
แผน ปปช.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยว
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ
ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกก
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบสารสนเทศ
คลังความรู้ (KM)
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศั...
 
  โครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศ...
  กิจกรรมเด็กรดนำ้พระพุทธและครู เนื่องในเทศกาลสงกราน...
  วัฒนธรรมองค์กรการรณรงค์ต่อต้านการทุตจริต
  กิจกรรมเวียนเทียน 2564
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรร...
  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ...
  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
  กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมู...
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 63
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง