องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบ [ 2 ต.ค. 2561 ]
2 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร [ 2 ต.ค. 2561 ]
3 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กา [ 2 ต.ค. 2561 ]
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท [ 2 ต.ค. 2561 ]
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ [ 2 ต.ค. 2561 ]
6 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 256 [ 2 ต.ค. 2561 ]
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเ [ 2 ต.ค. 2561 ]
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเ [ 2 ต.ค. 2561 ]
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร [ 2 ต.ค. 2561 ]
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร [ 2 ต.ค. 2561 ]