องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คำสั่งปฏิบัติงาน สำนักงานปลัด [ 25 มิ.ย. 2561 ]
2 คำสั่งปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 8 มิ.ย. 2561 ]
3 คำสั่งปฏิบัติงาน กองช่าง [ 4 เม.ย. 2561 ]
4 คำสั่งปฏิบัติงาน กองคลัง [ 31 ต.ค. 2560 ]
5 นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง [ 1 เม.ย. 2559 ]
6 นักบริหารงานช่างต้น-สูง [ 1 เม.ย. 2559 ]
7 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ [ 1 เม.ย. 2559 ]
8 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 เม.ย. 2559 ]
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 1 เม.ย. 2559 ]