องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 พ.ค. 2563 ]
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 ม.ค. 2563 ]
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 ม.ค. 2563 ]
4 มาตรการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ [ 18 พ.ย. 2562 ]
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 ต.ค. 2562 ]
8 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 4 ต.ค. 2562 ]
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]