องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่อง
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่