องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริโดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลท่าจะหลุง)  เมื่อวันศุกร์ที่  21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ได้แก่    ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ คณะทำงานแต่ละกิจกรรม ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)  ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  
การจัดฝึกอบรมความรู้ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน