องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์  (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า))  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  2563 ณ วัดใหม่หนองกก ต.ท่าจะหลุง  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา ขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอโชคชัย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ข้าราชการ  ลูกจ้าง คณะครู  นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองกก  โรงเรียนบานขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) และประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชนในตำบลท่าจะหลุง  ได้แสดงออกถึงความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทำความดี ทำกิจกรรมพัฒนาอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดใหม่หนองกกตำบลท่าจะหลุง