องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมเด็กรดนำ้พระพุทธและครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564


ศพด.อบต.ท่าจะหลุง  จัดทำกิจกรรมรดน้ำพระพุทธรูปและครู เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแบบอย่างความเป็นไทย และเพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  ในวันที่  2  เมษายน  2564  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา