องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


วัฒนธรรมองค์กรการรณรงค์ต่อต้านการทุตจริต


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ร่วมกับผู้นำชุมชนรณรงค์ต่อต้านการทุตจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต