องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 และเพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่  9  เมษายน  2564  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเด็กที่รับวุฒิบัตรตามโครงการ ฯ จำนวนทั้งสิ้น  42  คน