องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %


  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จะดำเนินโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย  ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม  2563  เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน  สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดกิจกรรมนั้นต้องสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน  และได้เรียนรู้การใช้หมวกนิรภัยตามกฎหมายในขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์