องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 9 มิถุนายน 2559


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าจะหลุง     
และประชาชนในตำบลท่าจะหลุง  จัดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  วันที่ 9 มิถุนายน 2559  และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น  การกำหนดแนวเขตพื้นที่ปกปัก  และให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยดำเนินงานในวันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00 น.                ณ พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ (ป่าทำเล) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น  พระสงฆ์ กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. กลุ่มองค์กรสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านขี้ตุ่น ,โรงเรียนบ้านหนองกก และภาคเอกชน ประชาชนในตำบลท่าจะหลุง