องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 19 มิถุนายน 2559


          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าจะหลุง และประชาชนในตำบลท่าจะหลุง  จัดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  วันที่ 9 มิถุนายน 2559  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลท่าจะหลุงให้มากขึ้น  โดยดำเนินงานในวันที่  19  มิถุนายน  2559  เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ (หุบใหญ่) บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น  100 คน 
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่าจะหลุง ทุกท่าน คณะครู และเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ในวันที่  19  มิถุนายน  2559 เวลา 09.00 น.       ณ  พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์  (หุบใหญ่) บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  และขอความร่วมมือทางโรงเรียน นำอุปกรณ์จอบ เสียม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้