องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2559


        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา ปลูกฝังจิดสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเด็กให้เป็นคนดี  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเน้นเด็กได้ลงมือปฏิบัติ  เด็กจะเกิดการเรียนรู้  พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญา  เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข               ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 
เวลา 09.00 น. ณ วัดใหม่หนองกก ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยได้รับสนับสนุนไอศกรีมจาก พระอธิการ ธนิต ฌานรโต เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองกก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประทานอย่างอร่อย