องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันแม่   โดยมีกิจกรรม 2  กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือแก่เด็ก และกิจกรรมแสดงความรัก ความกตัญญูของเด็กเล็กที่มีต่อแม่  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กเป็นอย่างดี