องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560


ประชาชนมัส่วนร่วมในการบำรุง ดูแล รักษาและอนุรักษ์ป่าและป่าไม้ในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง ได้รับการฟื้นฟูและปรับสภาพป่าที่เสื่อมโทรมในเขตชุมชนให้ดีขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในยการทำฝายชะลอน้ำล้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำและสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นป่า