องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการก่อสร้างฝายชะลอนำ้หุบใหญ่ หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ร่วมกับอำเภอโชคชัย  จัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอนำ้หุบใหญ่ หมู่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุง ดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ทา่จะหลุง ข้าราชการ ครู นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆในตำบลท่าจะหลุง และประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน  100 คน