องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ชื่อโครงการ      โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อผู้รายงาน     นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม                
                   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน่วยงาน        กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
----------------------------------------------------------------------------
 
1. สาระสำคัญของโครงการ
    1.1 ความเป็นมาของโครงการ
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส์  สำหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น
 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน  นักศึกษา และเยาวชน ให้ได้มี “จิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง” เพื่อเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา สามารถเป็นเกราะป้องกันอย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ ตามสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้สังคมแข็งแรง รวมเป็น “พลังแผ่นดิน” ช่วยกันกำจัดให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปจากสังคมไทยให้เป็น “สังคมน่าอยู่” อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นพลานุภาพของชาติสืบไป
 
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนนับแต่วัยเด็กถือได้ว่าเป็นการบ่มเพาะจิตใจอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับเยาวชนในการขาดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และบุคคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้เพื่อภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน  ไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม  ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ขึ้น
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
            ๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับประชาชนและเยาวชนได้รู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
  ๒. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคี และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
            ๓ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน สามารถพัฒนาตนเอง ให้คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้หน้าที่ที่ต้องทำ
          2. ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการ
    1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น
    2.  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละด้าน
    3.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    4.  จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการ
    5.  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
- แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ
- แจ้งหนังสือสำรวจเด็กนักเรียนและครูผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวแบบไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
- แจ้งหนังสือเชิญให้แก่ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม
    6.  เตรียมพื้นที่และดำเนินงานตามโครงการฯ โดยแยกเป็นกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม อบรมการปฏิบัติธรรม
กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม                   
    7.  รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
 
3. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่  19 -20 กรกฎาคม 2561
 
          4. สถานที่ดำเนินการ
ณ วัดปอแดง ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา