องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการ
รวมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562  โดยจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นดาวเรือง ต้นไม้สีเหลือง  ในวันที่ 1  พฤษภาคม   2562  เวลา  09.00 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  2562 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ตกแต่งประดับหน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น