องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่


        องค์การบลริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรับรู้กฎหมาย หน้าที่ในการปฏิบัติงาน  วันที่  18  ธันวาคม  2561  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  โดยวิทยากรให้ความรู้จาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา , ท้องถิ่นอำเภอโชคชัย