องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
 


กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้เฉลิมพระเกียรติ ฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 , 2 ดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 38 กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. โดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ริมแม่น้ำมูล บ้านงิ้ว หมู่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว