องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมอบรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง


ตามที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอนุกรรมการเพิ่มผลผลิตและป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในตำบลท่าจะหลุงเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่และป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  100 คน เมื่อวันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ