องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


ประกาศผลประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-Bidding  บัดนี้ได้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาได้ดำเนินการเปิดซองเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการเสนอราคารายละเเอียดปรากฏตามประกาศแนบท้ายนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2562