องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 


รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมา

    รายละเอียดข่าว

กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช      สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าจะหลุง  สนองพระราชดำริ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณที่ตั้งไว้  80,000 บาท  งบประมาณที่ใช้ไป  68,000 บาท  คงเหลือ  12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15  ของงบประมาณที่ประหยัดได้  

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2562