องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ [ 22 ต.ค. 2563 ]
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ [ 1 ต.ค. 2562 ]
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 10 พ.ค. 2562 ]
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 พ.ค. 2562 ]
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 พ.ค. 2562 ]
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 พ.ค. 2562 ]
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 10 พ.ค. 2562 ]
8 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 พ.ค. 2562 ]
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 พ.ค. 2562 ]
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 10 พ.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2