องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต


วันที่  14  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง นายมานิตย์  นิจกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสต่อต้านการทุตจริตคอร์รับชั่น 

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-04-17
2023-03-13