องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2566


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าจะหลุง ได้รับการสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2566 จำนวน 55 ราย โดยหน่วยบริการได้มีบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสุขภาพ ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-10-03
2023-09-12
2023-08-10
2023-08-10
2023-06-02
2023-06-02