องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายมานิตย์ นิจกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 064-9989424


นายสมาน  ศรีกระโทก
นางแฉล้ม  นาคกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-9991246
โทร. 097-3418676
 
นายเที่ยง  เตรียมมะเริง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 095-56123632
 
นายราเชนทร์ ประกอบกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-1890416