องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายอภิสิทธิ์   หนดกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 094-1185487


นายสากล  นุชกระโทก
นายราเชนทร์  ประกอบกิจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 061-1252165
โทร. 089-1890416นายวิษณุกร  นัดกระโทก
นายเอื้อน   แนบกระโทก
นายจำนงค์    ด่านกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร. 098-0637291 โทร. 080-0452872
โทร. 065-3210410นายประนอม    ปีกกระโทก
นายอ้วย  ซาหว่า
นางสมัย   เอี่ยมอยู่แท้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร. 064-0358974
โทร. 087-8655195
โทร. 062-1586575


นางดาวประกาย  พุดทะเล

นายบุญทิพย์  แต้มกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร. 080-0977103
โทร. 089-8484591