องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
นายราเชนทร์ ประกอบกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-1890416
นายสถาพร  สินเธาว์
นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง
นายปิติวงษ์  ศรีสุระ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-3893664
โทร. 086-7270361
โทร. 061-9644546

นายอำไพ  สังเกตุ
 นางอำไพ  สังเกตุ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


 โทร. 089-8464212  โทร. 089-8464212