องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายสถาพร  สินเธาว์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางปรางค์วไล  ขอชูกลาง นางสาวิตรี วรคง นางสาวเจนจิรา เย็นแพง นางสาวเกศิณี  ขุดโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
จ.ส.อ.บุญส่ง  สุดใจ นางสาวเบญจมาศ เนื่องกระโทก นายพัสกร  ศุภเมธานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


 
นายกุลธวัช  บุตรพาชี นางสาวกุลิสรา  หนดกระโทก
นายพิมล  นับกระโทก
  พนักงานขับรถยนต์ คนงาน
ภารโรง