องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองคลัง
นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง

ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวดลยา  มันกระโทก นางสาวสมบูรณ์ คล่องกระโทก -ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวศิรภัสสร  รักษาสร้อย

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้