องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กองคลัง
นางกนกอร ฝ่ายโคกสูง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดลยา  มันกระโทก นางสาวสมบูรณ์ คล่องกระโทก ว่าง
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวศิรภัสสร  รักษาสร้อย  นางสาวรุ่งทิวา  ด่านกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง