องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองช่าง

นายปิติวงษ์  ศรีสุระ


นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปิติวงษ์  ศรีสุระ

นายช่างโยธา