องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอำไพ  สังเกตุ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวนงเยาว์ หนดกระโทก 
นางสาวขวัญตา สังเกต
        นางลลิตภัทร ปิวสูงเนิน
ครู
ครู
ครู


นางสาวพัชรี  ศรีกระโทก นางสำรวย  บุตรพาชี
นางสาวพิยดา  เจ๊กแตงพะเนาว์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
คนงาน
ผู้ดูแลเด็ก