องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอำไพ  สังเกตุ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวนงเยาว์ หนดกระโทก 
นางสาวขวัญตา สังเกต
        นางลลิตภัทร ปิวสูงเนิน
ครู
ครู
ครู


นางสาวพัชรี  ศรีกระโทก นางสำรวย  บุตรพาชี
นางสุดสงวน   พูนประโคน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงาน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)