องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

นายอำไพ  สังเกตุ


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
-ว่าง-


เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวประยูน  หนดกระโทก


คนสวน