องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนันท์นภัส  ขำโพธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ