องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
 

                    ตำบลท่าจะหลุง  คำว่า   “จะหลุง”   เป็นคำในภาษาโคราชเพี้ยนมาจาก  คำว่า “ถลุง”  เดิมบริเวณ  บ้านขี้ตุ่นเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย หินปูน ที่ชาวบ้านใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปูนแดง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพถลุงหินปูน  และนำมาลงเรือที่ท่าน้ำริมแม่น้ำมูล   จึงเรียกติดปากว่า  “ ท่าถลุง ”  ต่อมาเพี้ยนมาเป็น            “ท่าจะหลุง”  และได้นำมาตั้งเป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน