องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง