องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
                    ตำบลท่าจะหลุงเป็นหนึ่งในสิบตำบลของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโชคชัย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ โชคชัย  ประมาณ  25  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ   15   กิโลเมตร   มีพื้นที่ทั้งหมด    37,655  ไร่  คิดเป็น   60.25  ตารางกิโลเมตร   ซึ่งมีแนวเขตปกครอง  10  หมู่บ้าน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
 

                    หมู่ที่  1                   บ้านขี้ตุ่น                              
                    หมู่ที่  2                   บ้านขี้ตุ่น                        
                    หมู่ที่  3                   บ้านหนองหญ้าปล้อง    
                    หมู่ที่  4                   บ้านขี้ตุ่น                              
                    หมู่ที่   5                  บ้านสำโรง                           
                    หมู่ที่   6                  บ้านงิ้ว                                  
                    หมู่ที่   7                  บ้านใหม่นานิยม                 
                    หมู่ที่   8                  บ้านหนองกก                      
                    หมู่ที่   9                  บ้านหัวดอน                      
                    หมู่ที่   10                บ้านโนนสวรรค์ 

 
 

ตำบลท่าจะหลุง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

                    ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
                    ทิศใต้                    ติดต่อกับ                ตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย
                    ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ                ตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก และตำบลสีสุก  อำเภอจักราช
                    ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย และตำบลหนองระเวียง  อำเภอเมือง

 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
                    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าจะหลุง  มีลักษณะเป็นที่สูงทางด้านทิศตะวันออก  แล้วลาดต่ำลงสู่ทิศตะวันตก  ส่วนทางทิศเหนือและทิศใต้   เป็นที่ดอนและที่ลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร  ดินส่วนใหญ่มีปัญหาดินเปรี้ยว  ดินมีกรวดทราย   และหน้าดินถูกชะล้าง  
 

พื้นที่ ทั้งหมดมีจำนวน    37,655  ไร่  คิดเป็น   60.25  ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งเป็นพื้นที่ของ         แต่ละหมู่บ้าน  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 
 
 
การใช้ที่ดินในเขต อบต.
 
 
 

ประชากร

 

                    จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์  ของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ณ   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2552   ตำบลท่าจะหลุง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,905  คน  จำแนกเป็นชาย  2,447  คน  หญิง  2,458  คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   81.41  คนต่อตารางกิโลเมตร    และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   1,160  ครัวเรือน