องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ [ 28 ธ.ค. 2563 ]184
2 ระเบียบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2 [ 3 ก.ค. 2563 ]174
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถ [ 3 ก.พ. 2563 ]170
4 ระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส [ 2 ต.ค. 2562 ]189
5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบ [ 2 ต.ค. 2561 ]179
6 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร [ 2 ต.ค. 2561 ]174
7 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กา [ 2 ต.ค. 2561 ]178
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท [ 2 ต.ค. 2561 ]178
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ [ 2 ต.ค. 2561 ]178
10 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 256 [ 2 ต.ค. 2561 ]183
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเ [ 2 ต.ค. 2561 ]169
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเ [ 2 ต.ค. 2561 ]176
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร [ 2 ต.ค. 2561 ]173
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร [ 2 ต.ค. 2561 ]172