องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกลำ้ทางส

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส  ตามช่องทาง ดังนี้
                   1.  แจ้งเบาะแสด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      ท่าจะหลุง
                   2.  แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ ส่งจดหมายมาที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล                ท่าจะหลุง เลขที่  231   หมู่ที่  5  ตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  30190
                   3.  แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                           ท่าจะหลุง   ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์  0 44 756 171
                   4.  แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
http://www.thajalung.go.th/ หัวข้อ  “ร้องเรียนร้องทุกข์” 
5.  แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)  เพจองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าจะหลุง  https://www.facebook.com  


    เอกสารประกอบ

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกลำ้ทางส
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ