องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติตำบลแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559 และนายอำเภอโชคชัยได้อนุมัติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  จึงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ