องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

    รายละเอียดข่าว

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่้วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน  2560

    เอกสารประกอบ

ประชาพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ